Meie oleme töötukassa partnerid!

VESTLEJA KOOLITUS

Őppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava  B2

Moodul I

180 ak.t.

100 aud-80 iseseisvat tööd

 

 

1. Õppekava nimetus

Eesti keele B2 - taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2. Õppekavarühm

Vőőrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm : täiskasvanud,kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Őpperühma suurus on tavaliselt 8-10 inimest.

( Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi  B2- taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja.  B2-taseme eesti keele oskus“.

3. Õpiväljundid

 

Koolituse lõpuks õppija

1.saab aru  tekstidest ja erialastest artiklitest;

2.oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ja põhjendada ning teemat arendada nii kõnes kui ka kirjas;

3.oskab allikmaterjalidele põhinedes koostada kokkuvőtteid ja neid suuliselt presenteerida;

4.oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti juba keerulisemal teemal;

5.oskab  analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi.

6.mõistab tekstide ja mőttevahetuse tuuma; oskab koostada kokkuvõtet, teha ülevaadet.

7.suudab sobivas registris ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;

8. suudab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.

 

Koolituse eesmärgid

B2 - taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme  B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2 - taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Eesti keele B2-taseme omandamine, suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine igapäevaelus, tööl ja edasistes õpingutes toimetulekuks.

õppemeetodid

 

B2 - taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleőppemeetodile.

 

4. Õpingute alustamise tingimused

1. B2 - tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus,seda ka    B1  tasemeeksami edukalt läbinu.

2. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud    vestlus.

3. Testi  ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavustB1 - tasemele.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 450 tundi, millest kontaktõpe on 250 tundi ja 200 tundi on iseseisev  töö ) iga

teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid :

info hankimine, andmine ja vastuvőtmine;

oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine vői neist jutustamine;

igapäevaelu-, töö- vői teenindusalase probleemi lahendamine,kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

 Hindamismeetodiks on  őpimapp, milles  esitatakse ka kodus täidetud töölehed.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas ŕ 2-3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4-7 kuud.


6.Őppe sisu

Teemad

Ôppesisu

Maht

Kontakt/

Iseseis

 

Moodul 1

1.Elukutse, amet ja töö

 

Őppija oskab

▪ selgitada väitluses oma vaateid, ametit, elukutset, tööd ja töö kindlat valdkonda puudutavates küsimustes;

▪ kirjeldada töökoosoleku vői läbirääkimiste ülesehitust ja seal  sőna vőtta;

▪kirjeldada probleemset olukorda oma töökeskkonnas ning esitada oma vaateid selle lahendamiseks;

▪ selgitada vestluspartnerile oma ameti, elukutse vői töö vajalikkust, huvitavust, iseloomu ja omadusi, mőista partnerit  ning neil teemadel väidelda

19+16 ak.t.

 

2.Haridussüsteem

 

Őppija oskab

▪ suhelda antud teemal nii kirjalikult, telefonitsi kui vahetult suheldes;

▪ anda infot őppe- ja päevakava, vajalike őppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi jms kohta;

▪vastata  küsimustele ja kaebustele;

 jutust aru saada ja oskab  suhelda ka üldistel ainevälistel teemadel.

▪ vestelda pedagoogiga lapse arengu, edasijőudmise, käitumise, suhtlusoskuse jms teemal;

▪ hankida ja jagada teavet haridussüsteemi, koolivőrgu, konkreetse kooli, eriala őppimise ja őpetamise kohta ning esitada-pőhjendada oma vaateid;

▪väidelda haridust puudutavatel üldhuvitavatel vői päevateemadel.

▪vajadusel esitada pedagoogidele ettepanekuid, kaebusi ja nőudmisi ning neid pőhjendama.

19+16 ak.t.

 

3. Töö ja töösuhted

Őppija oskab

▪organiseerida vőistlust vaba ametikoha täitmiseks ja kandidaatidega vestlema;

▪ koostada kirjalikke tööpakkumiskuulutusi, kasutada vahendusfirmade teenust vői tööotsijate andmepanku;

▪aru saada tööle vőtmisega seotud dokumentatsioonist;

▪teavitada tööotsijat töö ja töötingimuste kohta ning aru saama küsimustest.

▪aru saada tööle asumisega seotud dokumentatsioonist;

▪pöörduda tööhőivetalitusse ning oma soove ja vajadusi selgitada.

19+16 ak.t.

 

4.Avalikud asutused

kodakondsus- ja migratsiooniamet

▪ toll ja piirivalve

▪ politsei ja turvateenistus

▪ maksuamet

▪ tarbijakaitse

▪ kohus ja uurimisorganid

▪ őigusabi

▪ päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi)

▪sotsiaalabi ja haigekassa asutused.

Őppija oskab

▪ selgitada oma pädevusala piire;

▪ argumenteerida oma asutuse seisukohti ja muud töösse puutuvat;

▪ korraldada enda ja oma alluvate tööd;

▪ orienteeruda oma tööd puudutavates dokumentides, neid mőista ja koostada;

▪ orienteeruda oma töövaldkonda puudutavas teabes (raadio- ja teleinfo, infolehed, ajakirjad vm kirjandus) ja osata seda vahendada;

▪ teha koostööd ja vahetada infot teiste oma tööga seotud ametnikega;

▪ anda juhtnööre ja soovitusi ning oma tööülesannetest tulenevaid käske.

19+16 ak.t.

 

5.Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

Őppija oskab

▪esitada kaebusi, küsimusi ja nőudeid elamisega seotud teenuse pakkujale;

▪kirjeldada probleemset situatsiooni elukohas ning esitada oma ettepanekuid selle lahendamiseks.

20+16 ak.t.

 

KOKKU: 180 ak.t. (100+80)

LŐPUTEST : kirjalik suuline

4 ak.t.

 

 

 

 

 

 

 

7.Őppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

•Jőhvi Vene Pőhikoolis, Narva mnt.16

•Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26                  

•Sillamäe Eesti Pőhikoolis, Tškalovi tn.21

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 2-5 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud õppeklassid.Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õppejõu  jaoks, dataprojektorid,  magnettahvel,markerid,CD-mängija, õppematerjalid,Koolitusruumid, őppetehnika  ja őppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nőuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Őppematerjalide loend

Põhiõpik : EESTI KEELE ÕPIK B1, B2 + CD. Mare Kitsnik.2012

Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiőpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleőppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: EeHausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rőigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mőőtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus.sti Keele sihtasutus.

Keel selgeks! Eesti keele őpik täiskasvanutele.Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik.2012.

VENE-EESTI SELETAV SŐNARAAMAT. TEA KIRJASTUS, TALLINN 2001,

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-őppe keskkonnas:                ,  http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  őppematerjalide kuulamine.Őppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/keskkonda sőnastikke kasutamisel.

9.Nőuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

 

B2- taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal.

Őpingute lőpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B2-testide vähemalt 70% sooritamine.Tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus  vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: 1.Kirjalik test (hõlmab kõiki läbitud teemasid)

                              2.Suuline vestlus  

Hindamiskriteeriumid: Hindamisel lähtume B2-testikomplekti sooritusest. 

Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid .

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend (kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid) või tunnistus (kui õpiväljundeid hinnati ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud väljundid).