1. Õppekava nimetus:
A2-taseme inglise suhtluskeele täienduskoolitus

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
Täiskursus: 150 akadeemilist tundi, millest 90 tundi on kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd.
I moodul: 100 akadeemilist tundi , millest 60 tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.
II moodul: 50 akadeemist tundi, millest 30 tundi on kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd.

3. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme inglise keele kursuse.

4. Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

5. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja
 • Kursuse lopus valjastav dokument-tunnistus.

6. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

I mooduli teemad:

 1. Tutvumine. Isikuandmed ja pere. (12 ak.t.)
  Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon. Tähestik, inglise keele hääldus, inglise nimed, ankeediandmed, küsisõnad. 
 2. Kodumaa, rahvused, keeled (14 ak.t.)
  Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Rahvused ja keeled. Geograafia, suuremad linnad, saared jne. 
 3. Haridus, elukutse, töö (12 ak.t.)
  Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV.
 4. Teenindus ja kaubandus (14 ak.t.)
  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.
 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus (12 ak.t.)
  Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. 
 6. Söök ja jook (12.ak.t.)
  Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett.
 7. Info meie ümber (12 ak.t.)
  Kuulutused ja reklaam. Kohad ja tegevused.
II mooduli teemad:

    8. Ilm ja loodus (12 ak.t.)
     Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed.
     9. Reisimine, transport, puhkus (12 ak.t.)
   Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine.                Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus.
     10. Kodu ja olme (12 ak.t.)
     Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste kutsumine. 
      11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided (12 ak.t.)
      Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja       polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed.
      12.Minu päev ja aeg (12 ak.t.)
     Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.


Grammatika:

 • Question words
 • Present tenses
 • Past tenses
 • Quantity much and many
 • Articles
 • Time clauses
 • First conditional
 • Articles
 • Imperatives
 • Prepositions of direction,
 • Prepositions of place
 • used to
 • Must and have to
 • Comparative adverbs
 • The order of adjectives

7. Õppemeetodid:
Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

8. Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

9. Õppematerjalide loend:

 • John and Liz Soars New Headway Elementary Oxford University Press
 • Raymond Murphy English Grammar in use Cambridge University Press

10.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise pikaajalist kogemust.