Meie oleme töötukassa partnerid!

 

VESTLEJA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava B1 

Moodul 2

(80  ak.t.)

60 aud.-20 iseseisvat tööd


 

 

1.Õppekava nimetus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

3. Õpiväljundid

 

Kursuse läbinu
* mõistab teavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel;
* saab aru tuttaval teemal raadiouudiste ja telefonikõnede põhisisust;

* saab hakkama igapäevastes situatsioonides temale tuttavatel teemadel;

* tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades (info küsimine, arvamuse aval-
damine, ettepaneku tegemine);

* loeb ja mõistab lühemaid tekste erinevatel teemadel;
* mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ning leiab neist konkreetset infot;
* kirjutab tuttavatel teemadel isiklikke kirju, teateid ja üldsõnalisi tekste;
* teab enamkasutatavate tegusõnade rektsiooni ja moodustab tegusõna põhivorme;
* oskab käänata põhi- ja järgarvsõna;
* kasutab kõnes ja kirjas levinumaid muutumatuid sõnu (sidesõna, kaassõna, määrsõna).

Koolituse eesmärgid

 

B1-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B1 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldusele  „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B1-taseme eksami sooritamiseks.

Õppija saab hakkama eestikeelses keskkonnas.

 

Õppemeetodid

B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

4. Õpingute alustamise tingimused

 B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, seda ka A2-tasemeeksa                                                                Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.                                             

Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2-tasemele.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 200 tundi, millest kontaktõpe on 150 tundi ja iseseisev töö 50 tundi.

Iseseisva töö puhul õppija (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks) iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid:

info hankimine, andmine ja vastuvõtmine;
oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;              sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine või neist jutustamine;

                                                                                                                                        igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine, kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas à 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.


6. Õppe sisu

Jrk.

Teemad

Ôppesisu

1

Vaba aeg ja ajaviide

16 ak.t.
12 aud-4 iseseisvat tööd


Vaba aeg, meelelahutus

• vaba aja sisustamise viisid ja plaanid, võimalused

• vaba aja veetmisega seotud sündmuste kirjeldamine

2

Sisseostud ja hinnad
16 ak.t.
12 aud-4 iseseisvat tööd

Hinnad, maksud, kaup

▪ info hankimine ja jagamine igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta

▪ kauba kirjeldamine

3

Keskkond, kohad, loodus, ilm
15 ak.t
11 aud-4 iseseisvat tööd

Ümbruskond, elukeskkond

▪ loodusobjektid, keskkonnakaitse, ilmaolud

▪ kodukandi, looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldamine

▪ geograafilised ja kultuurilised iseärasused

▪ ilmastik, kliima

▪ kaardid, skeemid, infovoldikud

4

Reisimine, transport, vaatamisväärsused
15 ak.t
11 aud-4 iseseisvat tööd.

Huvitavad kohad, harrastused

▪ info ja soovitused reiside ja matkade kohta

▪ turismireisid

▪ reisielamused

▪ huvitavad kohad

5

Inimene, inimsuhted ühiskonnas
15 ak.t.
11 aud-4 iseseisvat tööd.

Rahvus, nende erinevused

▪ oma sõbra või sõpruskonna kirjeldamine

▪ rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustes rääkimine

6 Lõputest
3 ak.t.
 
  kokku: 80 ak.t.-60 aud-20 iseseisvat tööd. 

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

• Jõhvi Vene Põhikoolis, Narva mnt. 16

• Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26                

• Sillamäe Eesti Põhikoolis, Tškalovi tn. 21

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 2–5 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud õppeklassid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, magnettahvel,   markerid, CD-mängija, õppematerjalid. Koolitusruumid,   õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ning     tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Õppematerjalide loend

Põhiõpik: Eesti keele õpik B1, B2+CD. Mare Kitsnik. 2012

Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega. Aavo Valmis, Lembetar Valmis. TEA kirjastus. 2016.

Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2). Autor: Inga Mangus, Merge Simmul. Kirjatark OÜ. 2015

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus. 2014.

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:                 http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b1-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

 

Hindamisel lähtume B1-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid. Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B1-taseme testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.

10. Õpetajate kvalifikatsiooni õpi- ja töökogemuse kirjeldus

1. Jelena Ohakas i. k. 45612252247

·                                                                                                                                        Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (22. juuni 1995) dipl. nr. AC 000401

·                                                                                                                                          Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja

·                                                                                                                                                                                                                                                                  Koolitamise kogemus 28. aastat

 

2. Berta Kaśina i. k. 44508192216

·                                                                                                                                         Lõpetas: Kohtla – Järve Keskkool nr.5 (20.06.1964) dipl. nr. 003228

·                                                                                                                                         Eriala: Lasteaiakasvataja

·                                                                                                                                                                                                                                                           Koolitamise kogemus 40. aastat

 

3. Reet Lümat i. k. 44812162233

·                                                                                                                                          Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledź (22. juuni 2006) dipl. nr. AA 002759                                                                                                                    Eriala: Eesti keel teise keelena                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 36. aastat

 

4. Dmitri Kolotuśkin i. k. 37709182214

·                                                                                                                                          Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (14. juuni 2002) dipl. nr. 6295

·                                                                                                                                          Eriala: Eesti keel võõrkeelena

·                                                                                                                                                                                                                                                               Koolitamise kogemus 14. aastat

 

Õppekava kinnitamise aeg: 18.05.2016