1. Õppekava nimetus:

Eesti keele A2-, B1-, B2-C1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus.

2. Õppekava rühmad:

* keeleõpe

3. Tegevusluba Nr. 1-1-3/16/131 v. a 16.07.2016. a

4. Õppekorralduse alused:

4.1 Õpingute alust amise tingimused:

* õppetöö algab vastavalt rühma komplekteerimisele (8-11 õp.)

* õppija registreerib ennast telefoni või e-posti teel

* koolitaja määratleb õppija keeleoskuse taseme (vestlus+test)

* A2-taseme kursusel osalemise eelduseks on eesti keele oskus A1-keeletasemel

* B1-taseme kursusel osalemise eelduseks on eesti keele oskus A2-keeletasemel (eksamitunnistus+vestlus)

* B2-taseme kursusel kursusel osalemise eelduseks on eesti keele oskus B-1 keeletasemel alustavad (eksamitunnistus+vestlus)

4.2 Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

* õppetöö lõpetatakse vastavalt õppekava omandamisele.

SA INNOVE korraldatava tasemeeksami eel viiakse läbi koolisisene eksam (testimine), kus kasutatakse varasemate riigieksamite materjale.

Kursuse lõpetamisel saab õppija tunnistuse (kui ta on osa võtnud vähemalt 75% auditoorsetest tundidest ja täitnud muud nõuded (praktilised tööd, testid) või tõendi (kui ta ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid).

Koolituse lõpus täidetakse tagaside vormid.

4.3. Läbiviimise koht ja aeg:

Õppetöö toimub Jõhvi Vene Põhikoolis (Narva mnt 16) ja Sillamäe Eesti Põhikoolis (Tškalovi tn 21).

Koolitus toimub kaks-kolm korda nädalas 2-3 akadeemilist tundi korraga (1 ak tund=45 min) ja kestab üks-kaks aastat.

Koolituse algus: 15.10.2016

4.4. Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

* koolituse eest tasumine toimub kokkuleppel kahe nädala jooksul peale õpingute alustamist.

Õppemaksu saab tasuda ka osade kaupa.

Õppija on võimalik osaliselt õppemaksust vabastada, kui ta on üliõpilane, töötu või kursuse kordaja.

Õppetunni maksumus:

4.50 € (10-11 õppijat)

5 € (8-9 õppijat)

10 € (4-7 õppijat).

Õppemaksule lisatakse kaasnevad kulud (testid, tunnistused, õpikud).


Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. OÜ Vestleja Koolitus (reg. Nr 10045653) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist.

1.2. OÜ Vestleja Koolitus korraldab täiskasvanutele suunatud eesti keele A2-, B1-, B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitust.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.

2.2 Õppekavas sätetatakse järgmised andmed:

1) õppekava nimetus

2) õppekava rühm

3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid

4) õpingute alustamise tingimused

5) õppe kogumaht, sh. auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

6) õppe sisu

7) õpikeskkonna kirjeldus

8) õppemeetod

9) õppematerjalide loend

10) lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid

11) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Vestleja Koolituse õpetajad on Reet Lümat, Dmitri Kolotuškin, Berta Kašina. Õpetajatel on pedagoogiline kõrgharidus ja pikaajaline kogemus täiskasvanutele eesti keele kui teise keele õpetamisel.

3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse lõpus osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

4. Õpikeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Õppetöö toimub renditud ruumides Jõhvi Vene Põhikoolis (Narva mnt 16) ja Sillamäe Eesti Põhikoolis (Tškalovi tn 21).

4.2. Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassid on varustatud õppematerjalide ja -tehnikaga. Koolitusgrupi suurus on 8-11 inimest, eesmärgiks on individuaalne lähenemine igale õppijale.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside saamise kord

5.1. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, õpetajale ja korraldusele ning teevad ettepanekuid, kuidas kursuse sisu või korraldust paremaks muuta.

5.2. Keeltekooli juhataja ja õpetajad analüüsivad saadud tagasisidet ning muudavad vajadusel kursuse sisu või parandavad korraldust.