Meie oleme töötukassa partnerid!

VESTLEJA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava B1 

Moodul 1

120ak.t..)

90 aud.-30 iseseisvat tood.


 

 

1.Õppekava nimetus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

3. Õpiväljundid

 

Kursuse läbinu
* mõistab lühikesi jutte tuttaval teemal;
* saab aru faktipõhilistest tekstidest, kui teema kuulub tema huvivaldkonda;
* kirjutab tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste,;
* esitab võrdlemisi ladusaid üldsõnalisi kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires;
* väljendab oma mõtteid lihtsate lausete järjendina;
* hangib ja annab infot läbitud teemade piiresz;
* kasutab kõnes ja kirjas nimisõnu ja omadussõnu ainsuse ning mitmuse käänetes;
* kasutab kõnes ja kirjas tegusõnade ma- ja da- infinitiivi ning ajavorme;
* kasutab isiklikke, küsivaid ja siduvaid asesõnu.

Koolituse eesmärgid

 

B1-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B1 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B1-taseme eksami sooritamiseks.

Õppija saab hakkama eestikeelses keskkonnas.

 

Õppemeetodid

B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

4. Õpingute alustamise tingimused

·                                                                                                                                       B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus, seda ka A2-tasemeeksami edukalt läbinu.

·                                                                                                                                       Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

·                                                                                                                                       Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2-tasemele.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 120 tundi, millest kontaktõpe on 90 tundi ja iseseisev töö 30 tundi.

Iseseisva töö puhul õppija (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks) iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid:

·                                                                                                                                     info hankimine, andmine ja vastuvõtmine;

·                                                                                                                                      oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

·                                                                                                                                      sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine või neist jutustamine;

·                                                                                                                                      igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine, kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas à 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.

 

 

6. Õppe sisu

Jrk.

Teemad

Ôppesisu

1

Endast ja teistest rääkimine
15ak.t.
11aud-4 iseseisvat tööd

Pere, suguvõsa, kombed, tavad, peretraditsioonid

 

 

2

Haridus
15 ak.t
11 aud-4
iseseisvat tööd

.

Üld- ja kutseharidusasutused ja koolieelsed lasteasutused, kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe.  

• õppe- ja päevakava, vajalikud õppevahendid, koduülesanded

• vestlus õppe, arengu, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse teemal

• probleemid koolis

3

Elukutse, amet ja töö
15 ak.t.
11 aud-4
iseseisvat tööd.

Töö, töösuhted, töökorraldus asutuses

• elukutsevalik

• info enda või teiste ameti ja töökoha kohta

• tööpäeva kirjeldus

4

Ameti ja teenindusasutused
15 ak.t.
11 aud.-4
iseseisvat
tööd

• telefonitsi ja Interneti teel info hankimine, klienditeenindajaga suhtlemine

• sildid, viidad, kuulutused, reklaamid

• info kaupade ja/või teenuste kohta

• dialoogid asutustes

5

Igapäevaelu kodu   ja kodukoht
15 ak.t.
11aud-4 iseseisvat
töödElukeskkond, ümbruskond

• kodus, tööl ja koolis

• elamistingimused, elulaad jms

• igapäevaelu korraldamine

• kodu ja kodukoha plussid ja miinused

• kodukoha ja selle ümbruse kirjeldamine

 • kodu ja majapidamine

 • kinnisvara ost-müük, renditingimused

• reklaam

6

Tervis ja tervishoiuasutused
15 ak.t.
11 aud-4
iseseisvat tööd

•Enesetunne, haigused, sport ja tervis, teenindus

• patsiendi kaardiandmed, arsti juures

• teenuste hinnad, maksmistingimused ja kindlustuskatte

• raviteenused ja ravimid

• oma seisundi kirjeldamine

• hügieen

7

Toitlustamine
14 ak.t.
11 aud-3 iseseisvat tööd.

Söök, jook, söögikohad

• info igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, stiili, hinnaklassi, klientuuri jms kohta

• söögi ja joogi tellimine, info küsimine

• toitlustusasutuste kirjalikest reklaamidest, menüüst arusaamine

• laua reserveerimine

• roogade koostise, valmistusviisi jms kohta pärimine

• jookide ning söökide tellimine

8

Kultuur ja keeled, keelte õppimine
14 ak.t.
11 aud-3 iseseisvat tood.

Üritused, kultuur, sport, muusika, keeled

▪ info Eesti kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta

▪ kultuurisündmused, esinejad

▪ info hankimine kultuurisündmuste toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta.


 9 Lõputest
2 aud.

 

 Kokku: 120 ak.t.
90 aud-30 iseseisvat
tood