1. Õppekava nimetus:
B1-taseme inglise suhtluskeele täienduskoolitus

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
Täiskursus: 150 akadeemilist tundi, millest 90 tundi on kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd.
I moodul: 100 akadeemilist tundi , millest 60 tundi on kontaktõpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.
II moodul: 50 akadeemist tundi, millest 30 tundi on kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd.

3. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme inglise keele kursuse.

4. Õppe eesmärk:
Omandada keeleoskuse tase B1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

5. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja

6. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:

I mooduli teemad:

 1. Mina ise ja minu pere (12 ak.t.)
  Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad. Erinevate ankeetide täitmine.
 2. Haridus (14 ak.t.)
  Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost arusaamine. Keelteoskus.
 3. Elukutse, amet ja töö (12 ak.t.)
  Elukutse valik. Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. CV.
 4. Teenindus ja kaubandus (14 ak.t.)
  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. Pretensioon.
 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus (12 ak.t.)
  Hobid. Sport. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine. Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine.
 6. Söök ja jook (12 ak.t.)
  Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett. Toitlustuskohtade reklaamide mõistmine. Erivajadused.
 7. Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused (12 ak.t.)
  Kuulutused, teadanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.

II mooduli teemad:

 1. Keskkond, ilm ja loodus
  Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed.
 2. Reisimine ja transport
  Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.
 3. Eluase ja kinnisvara
  Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd. Kodu ost, müük, üürimine. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. Päeva tegevuste kirjeldamine.
 4. Enesetunne ja tervis
  Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Kiirabi kutsumine.
 5. Avalikud asutused
  Asjaajamine ametiasutustes. Tööga seotud info. Orienteerumine tööks vajalikes dokumentides. Keelestiili valik.

Grammatika:

 • Question words
 • Present tenses
 • Past tenses
 • Quantity much and many
 • Articles
 • Time clauses
 • First conditional
 • Second conditional
 • Articles
 • Imperatives
 • Prepositions of direction,
 • Prepositions of place
 • used to
 • Must and have to
 • Comparative adverbs
 • The order of adjectives
 • Future tenses
 • Reported speech

7. Õppemeetodid:

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

8. Iseseisev töö:

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.


9. Õppematerjalide loend:

 • John and Liz Soars New Headway Pre-Intermediate Oxford University Press
 • Raymond Murphy English Grammar in use Cambridge University Press

10.Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid), arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast, toidust.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise pikaajalist kogemust.