VESTLEJA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava B1

1.Õppekava nimetus

Eesti keele B1 kursused.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

3. Õpiväljundid


Koolituse lõpuks õppija:

• Saab kuulamisel aru põhilisest infost tuttaval teemal: töö, reisimine, vaba aeg jne

• Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest

• Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused)

• Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Koolituse eesmärgid


B1-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B1 kirjeldusele.

Õppija saab hakkama eestikeelses keskkonnas.


Õppemeetodid

B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

4. Õpingute alustamise tingimused

  • B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus.

  • Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

  • Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2-tasemele.

5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 80 tundi, (kontaktõpe) ja iseseisev töö 40 tundi.

Iseseisva töö puhul õppija (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks) iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid:

  • info hankimine, andmine ja vastuvõtmine;

  • oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

  • sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine või neist jutustamine;

  • igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine, kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

Koolitus toimub 2 korda nädalas 2 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 5 kuud.

6. Õppe sisu

Jrk.

Teemad

Ôppesisu

1

Endast ja teistest rääkimine

4 õ.t.

Pere, suguvõsa, kombed, tavad, peretraditsioonid2

Haridus

6 õ.t.

Üld- ja kutseharidusasutused ja koolieelsed lasteasutused, kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe.

• õppe- ja päevakava, vajalikud õppevahendid, koduülesanded

• vestlus õppe, arengu, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse teemal

• probleemid koolis

3

Elukutse, amet ja töö

6 õ.t.

Töö, töösuhted, töökorraldus asutuses

• elukutsevalik

• info enda või teiste ameti ja töökoha kohta

• tööpäeva kirjeldus

4

Ameti ja teenindusasutused

4 õ.t.

• telefonitsi ja Interneti teel info hankimine, klienditeenindajaga suhtlemine

• sildid, viidad, kuulutused, reklaamid

• info kaupade ja/või teenuste kohta

• dialoogid asutustes

5

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

6 õ.t.

Elukeskkond, ümbruskond

• kodus, tööl ja koolis

• elamistingimused, elulaad jms

• igapäevaelu korraldamine

• kodu ja kodukoha plussid ja miinused

• kodukoha ja selle ümbruse kirjeldamine

• kodu ja majapidamine

• kinnisvara ost-müük, renditingimused

• reklaam

6

Tervis ja tervishoiuasutused

6 õ.t.

•Enesetunne, haigused, sport ja tervis, teenindus

• patsiendi kaardiandmed, arsti juures

• teenuste hinnad, maksmistingimused ja kindlustuskatte

• raviteenused ja ravimid

• oma seisundi kirjeldamine

• hügieen

7

Toitlustamine

6 õ.t.

Söök, jook, söögikohad

• info igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, stiili, hinnaklassi, klientuuri jms kohta

• söögi ja joogi tellimine, info küsimine

• toitlustusasutuste kirjalikest reklaamidest, menüüst arusaamine

• laua reserveerimine

• roogade koostise, valmistusviisi jms kohta pärimine

• jookide ning söökide tellimine

8

Kultuur ja keeled, keelte õppimine

8 õ.t.

Üritused, kultuur, sport, muusika, keeled

▪ info Eesti kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta

▪ kultuurisündmused, esinejad

▪ info hankimine kultuurisündmuste toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta.

9

Vaba aeg ja ajaviide

6 õ.t.

Vaba aeg, meelelahutus

• vaba aja sisustamise viisid ja plaanid, võimalused

• vaba aja veetmisega seotud sündmuste kirjeldamine

10

Sisseostud ja hinnad

6 õ.t.

Hinnad, maksud, kaup

▪ info hankimine ja jagamine igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta

▪ kauba kirjeldamine

11

Keskkond, kohad, loodus, ilm

8 õ.t.

Ümbruskond, elukeskkond

▪ loodusobjektid, keskkonnakaitse, ilmaolud

▪ kodukandi, looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldamine

▪ geograafilised ja kultuurilised iseärasused

▪ ilmastik, kliima

▪ kaardid, skeemid, infovoldikud

12

Reisimine, transport, vaatamisväärsused

6 õ.t.

Huvitavad kohad, harrastused

▪ info ja soovitused reiside ja matkade kohta

▪ turismireisid

▪ reisielamused

▪ huvitavad kohad

13

Inimene, inimsuhted ühiskonnas

8 õ.t.

Rahvus, nende erinevused

▪ oma sõbra või sõpruskonna kirjeldamine

▪ rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustes rääkimine

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

• Jõhvi Vene Põhikoolis, Narva mnt. 16

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 2–5 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud õppeklassid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, magnettahvel, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ning tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Õppematerjalide loend

Põhiõpik: Eesti keele õpik B1, B2+CD. Mare Kitsnik. 2012

Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega. Aavo Valmis, Lembetar Valmis. TEA kirjastus. 2016.

Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2). Autor: Inga Mangus, Merge Simmul. Kirjatark OÜ. 2015

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus. 2014.

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas: http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b1-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid


Hindamisel lähtume B1-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid. Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B1-taseme testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.

10. Õpetajate kvalifikatsiooni õpi- ja töökogemuse kirjeldus

1. Dmitri Kolotuśkin i. k. 37709182214

  • Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (14. juuni 2002) dipl. nr. 6295

  • Eriala: Eesti keel võõrkeelena

  • Koolitamise kogemus 14. aastatÕppekava kinnitamise aeg: 18.05.2016