VESTLEJA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava A2

 

 

1.Õppekava nimetus

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud A2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi A2-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“.

3. Õpiväljundid

 

Koolituse lõpuks õppija:

·     Mõistab tuttaval teemal kuuldud teateid, tekste;

·     Loeb ja saab aru lühematest tekstidest, leiab tekstist olulise info;

·     Räägib, oskab küsida ja vastata erinevates situatsioonides (tee või info küsimine, arvamuse avaldamine, nõustumine);

·     Kirjutab üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid tuttaval teemal.

Koolituse eesmärgid

 

A2-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme A2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi A2-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust A2-taseme eksami sooritamiseks.

Koolituse tulemusel on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja tekste.

Õppija saab hakkama eestikeelses keskkonnas.

Õppemeetodid

 

A2-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Rollimängud, video vaatamine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö, iseseisev töö.

4. Õpingute alustamise tingimused

·       A2-tasemel kursustel osalemiseks eeldame A1-tasemel keeleoskust või algteadmisi eesti keelest.

·       Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud   vestlus.

·       Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A1-tasemele.

5.Õppekogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 250 tundi, millest kontaktõpe on 200 tundi ja iseseisev töö 50 tundi.

Iseseisva töö puhul õppija (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks) kuulab kodus antud õpiku audiomaterjale, s.h. veebipõhist portaali Keeleklikk, õpib sõnu, kirjutab etteantud teemadel, uurib, loeb vastavalt teemale reklaame, küsib teed, suhtleb poes, kirjutab kirju, koostab menüüd, uurib sõiduplaane, kasutusjuhendeid, koostab lühiuudiseid, õpib sõnu, teeb harjutusi, uurimistööd, loetu põhjal kokkuvõtet, ülevaadet, analüüsib mingit teemat, teeb intervjuud, teeb töölehtede harjutusi.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas à 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.

                                                                                                                                       

6. Õppe sisu

Jrk.

Teemad

Ôppesisu

 

      1

Endast ja teistest rääkimine

Tutvumine, tutvustamine. Endast ja teistest rääkimine. Perekond ja kodu. Sõbrad. Harrastused. Minu päev.

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Isikuandmed (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja –aeg, rahvus, vanus) endaga seostuv faktiteave, tutvustus

      2

Haridus

Haridus, elukutse, hobid ja huvid

·       Kooliaeg

·       Haridus ja koolielu

·       Meenutusi oma kooliajast või õppimisest, õpitulemused.

·       Edasiõppimise kavatsused.

 

 

      3

Elukutse, amet, töö

·       Elukutse, töökoht, tööpäev.

·       Edasise tööga seotud kavatsused.

·       Rutiinsed tööülesanded.

 

      4

Maja ja kodu, ümbruskond

 Kodu ja kodukoht, korteriüür, ruumide rent

·       Küsimused, vastused oma eluaseme kohta

·       Kinnisvarakuulutused

·       Isikuandmed ning dokumendid,

·       Probleemid

·       Kodu lähiümbrus

·       Majapidamine, kodu, sisustus

·       Külalised, soolaleivapidu

 

    5

Vaba aeg ja meelelahutus

 Harrastused, huvid, puhkus, vaba aja  veet-

 mine

·       Huvialad, hobid, vaba aja veetmine

·       Liikumisharrastus, muusikaline maitse

ja lugemisharjumus

·       Kultuuri- või meelelahutusasutused: lahtiolekuajad, piletihinnad jms

·       Meelelahutusüritused, nt oma sünnipäeva tähistamine

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Kultuuriüritused

 

    6

Igapäevaelu, tähtpäevad

Tööl, kodus, puhkehetkel. Sünnipäev, tähtpäev

·       Pühad ja tähtpäevad

·       Õnnitluskaardid, sõnumid

·       Kingitused

·       Külaliste vastuvõtt

 

    7

Söök ja jook

 Toitumisharjumused, poes, kohvikus    

·       Info erinevate söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade ja hinnaklassi kohta.

·     Laua broneerimine

·     Menüü, retseptid

·     Sularahas või pangakaardiga maksmine

 

 

    8

Keskkond, ilm, kohad

Keskkond, kohad, loodus, ilmakaared, ilm, aastaajad, Eesti huvitavad paigad, maad ja keeled

·       Kodukoht, loodus

·       Tee küsimine ja juhatamine

·       Ilmateade

·       Loomad, linnud, taimed

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eesti sümbolid, paigad

 

    9

 Tervis ja kehahooldus

Arsti juures. Haigused. Asju ajamas. Ravimid. Mitu korda? Kui palju? Enesetunne.

·       Oma ja pere ID-kaardi andmed

·       Info vastuvõtuaegade, kuupäevade, raviteenuste hindade ja maksmistingimuste kohta.

·       Tervishoiuasutuse kirjalik info (sildid, teated jms) põhisisu

·       Kiirabi väljakutsumine

·       Vastuvõtule registreerimine

·       Terviseprobleemid

·       Ravimite manustamine

·       Kehahooldus

 

    10

Teenused

Olmeteenused ja kaubandusega seostuvad teenused ja/või asutused:

·       Postiteenused

·       Pangateenused

·       Kindlustus

·       Juuksur ja iluteenused

·       Kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja  

·       Poed, kaubanduskeskused, side- ja info- teenused

·       Suhtlemine klienditeenindajaga

·       Dialoogid

 

    11

Sisseostude tegemine

Kauplused, hind, raha, pangakaart, ostukaart, kaubad

·       Info poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta

·       Kogus, mõõdud või suurusnumbrid, hinnad

·       Tarbekaubad

·       Kaupade hind ja kvaliteet

·       Sooduspakkumine

·       Sularahas või pangakaardiga tasumine

 

    12

Reisimine, transport, vaatamisväärsused

Transport, sh kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss) sihtkohad

·       Ühistransport, sh kaugsõidud (lennuk, laev, rong, buss)

·       Linnatransport

·       Individuaaltransport

·       Reisibürood

·       Majutusasutused

·       Öömajavõimalused

·       Sõidupiletid

·       Reisi broneerimine

·       Tee küsimine, juhatamine kaardi või plaani põhjal

 

    13

Kultuur ja keeled

 Riik, keeled, kultuur

·       Info kultuurisündmuste toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta.

·       Kultuurisündmuse kirjeldamine

·       Keeleoskus, kursused

 

    14

Inimene, inimeste suhted ühiskonnas

·       Suhtlusportaalid, iseloomuomadused, erinevusedsõnumid ja teated

·       Inimeste kirjeldamine

 

 

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

• Jõhvi Vene Põhikoolis, Narva mnt.16

• Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26                

• Sillamäe Eesti Põhikoolis, Tškalovi tn. 21

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 2–5 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud õppeklassid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, magnettahvel,   markerid, CD-mängija, õppematerjalid. Koolitusruumid,   õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ning     tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

 

Hindamisel lähtume A2-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid. Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning A2-taseme testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiõpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.

10. Õpetajate kvalifikatsiooni õpi- ja töökogemuse kirjeldus

      1. Jelena Ohakas i. k. 45612252247

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (22. juuni 1995) dipl. nr. AC 000401

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 28. aastat

 

      2. Berta Kaśina i. k. 44508192216

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Lõpetas: Kohtla – Järve Keskkool nr.5 (20.06.1964) dipl. nr. 003228

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eriala: Lasteaiakasvataja

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 40. aastat

3.                                                                                                                                                                                                                                                                 Reet Lümat i. k. 44812162233

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledź (22. juuni 2006) dipl. nr. AA 002759

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eriala: Eesti keel teise keelena

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 36. aastat

4.                                                                                                                                                                                                                                                                 Dmitri Kolotuśkin i. k. 37709182214

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (14. juuni 2002) dipl. nr. 6295

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Eriala: Eesti keel võõrkeelena

·                                                                                                                                                                                                                                                                   Koolitamise kogemus 14. aastat

 

 

 

Õppekava kinnitamise aeg: 18.05.2016