Выберите из меню слева подходящий курс!

В этом учебном году уроки эстонского языка проводят квалифицированные и известные тренеры:

в Йыхви - Reet Lumat, Erika Koppel, Jelena Ohakas, Valentina Jakimova
в Силламяэ - Laine Tsopp, Anne Meldre, Niina Jevstafiadi, Julia Zahharova, Natalja Volossatova
в Нарве - Larissa Vangonen, Svetlana Sergejeva, Inna Lukaševa
в Кивиыли - Anneli Kustova

KOOLITUSE ANDMED

Koolituse nimetus - Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. Individuaalõpe.

Toimumise aadress - Ida-Viru maakond. Õpe toimub Skaibi teel.

Koolituse maht  - 160 ak.t. Auditoorse maht 85 ak.t. ja praktilise maht 75 ak.t.

Koolituse maksumus - 2499 EUR.

Koolituse õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

1)   saab aru tekstidest ja erialastest artiklitest

2)   oskab oma seisukohti selgelt,täpselt ja laduseltväljundada ja põhjendada

ja teemat arendada nii kones kui ka kirjas

3)   oskab allikmatejalidele põhinedes koostada kokkuvõteid ja neid suuliselt presenteerida

4)   oskab luua selgelt, hea ülesehitusega teksti juba keerusemalteemal

5)   oskab analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi

6)   mõistab tekstide ja mõttevahetuse tuuma, oskab koostada kokkuvõtet, teha ülevaadet

7)   mõistab sobivas registris laduselt valendada oma arvamusterialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult

8)   suudab selgitada oma vaatesnurka ning tuua valja nahtuste tugevaid ja nõrku külgi

Koolitus lõpeb õpiväljundite hindamisega.

Koolituse andmed

Eesti keele C1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus individuaalõpe, klient Erik Nikkar

Õppekorralduse alused –  B2-tasemel eesti keele valdamine. Kursuse alguses on läbi viidud kirjalik ja suuline eeltestimine kliendi eesti keele oskuse hindamiseks.

Õppe kogumaht on 170 ak. tundi. kliendi jaoks on koostatud individuaalõppekava mahuga 85 ak. tundi auditoorset tööd ning 85 ak. tundi iseseisvat tööd.

Õppekava

1

 Eeltest

2 ak. tundi

2

 Eesti keele C1-taseme eksami nõuete, sooritamise tingimuste ja muude üksikasjadega tutvumine

5 ak. tundi

3

 Isiklik elu.

10 ak. tundi

4

 Töö ja töötus

10 ak. tundi

5

 Tervis ja eluviis

10 ak. tundi

6

 Riik ja ühiskond

15 ak. tundi

7

 Inimestevahelised suhted

15 ak. tundi

9

 Keskkond ja loodus

15 ak. tundi

10

 Lõputest

3 ak. tundi

 

kokku

85 ak. tundi

 

Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kuuldu mõistmine

  • Õppija saab aru pikemast jutust abstraktsel, keerukal ning ka võõral teemal, suudab laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, on võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja kõiki mõtteseoseid ei panda sõnadesse.

Loetu mõistmine

  • Õppija mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte, kui on võimalik raskeid kohti üle lugeda.

Rääkimisoskus

  • Õppija oskab keerukal teemal esitada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid, siduda allteemasid, arendada seisukohti ja lõpetada sobiva kokkuvõttega.

Kirjutamisoskus

  • Õppija oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olulist, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega.

 

Õppemaksu suurus on 2499 eur koos käibemaksuga.

 Muud kaasnevad kulud – kogumik “Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust”, A. Siirak, A. Juhkama, Koolibri kirjastus. Hind 6, 54 eur

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja – eesti keele kui teise keele õpetaja Julia Zahharova.

2012-... Sillamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja

2019-2020 OÜ Vestleja. Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.

2018-2019 OÜ Vestleja. Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus.

2015-2018 OÜ Algusteskus. MISA projekt „Eesti keele täiendkoolitus Ida-Virumaa õpetajatele“

2004-2012 Sillamäe Astangu kooli eesti keele õpetaja

Diplom – Tartu ülikooli Narva kolledž, eriala: eesti keele kui teise keele õpetaja, lisaeriala; loodusainete õpetaja.

2018-2020 läbitud täiendkoolitused „Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine“, Tartu Ülikool.

 

Tegevusloa andmed

Eesti keele C1 koolitusluba.

Registreerimise kuupaev 28.09.2020.a.

Registreerimisnumber 1.1-3/20/245

 

Tunniplaan - tunnid toimuvad kokkulepitud ajal 2-3 korda nädalas 2 akadeemilist tundi korraga.

Koolituse läbiviimise koht – koolitus toimub distantselt Zoomi kaudu.


Õppekavale otsene link http://vestleja.euRegistreeru!