VESTLEJA KOOLITUS

Őppeasutuse kood: 10045653

Koolituskava  B2

70 ak.t.

(50 + 20 ak.t.)

 

 

1.Őppekava nimetus

Eesti keele B2 - taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2.Őppekavarühm

Vőőrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel vőőrkeelena.

Őppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm : täiskasvanud,kes soovivad alustada eesti keele őpingutega. Őpperühma suurus on tavaliselt 8-10 inimest.

( Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Őppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi  B2- taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja.  B2-taseme eesti keele oskus“.

3.Őpiväljundid

 

Koolituse lőpuks őppija

 

 

1.saab aru  tekstidest ja erialastest artiklitest;

2.oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ja pőhjendada ning teemat arendada nii kőnes kui ka kirjas;

3.oskab allikmaterjalidele pőhinedes koostada kokkuvőtteid ja neid suuliselt presenteerida;

4.oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti juba keerulisemal teemal;

5.oskab  analüüsida erialaga seotud teemavaldkondi.

6.mőistab tekstide ja mőttevahetuse tuuma; oskab koostada kokkuvőtet, teha ülevaadet.

7.suudab sobivas registris ladusalt väljendada oma arvamust erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult;

8. suudab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nőrku külgi.

 

Koolituse eesmärgid

B2 - taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme  B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2 - taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2 - taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Eesti keele B2-taseme omandamine, suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine igapäevaelus, tööl ja edasistes őpingutes toimetulekuks.

Őppemeetodid

 

B2 - taseme őpe tugineb kommunikatiivsele keeleőppemeetodile.

 

4.Őpingute alustamise tingimused

1.B2 - tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus,seda ka    B1  tasemeeksami edukalt läbinu.

2.Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud    vestlus.

3.Testi  ning vestluse pőhjal hindame kohapeal őpilase vastavust

B1 - tasemele.

5.Őppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Őppe kogumaht 70 tundi, millest kontaktőpe on 50 tundi ja iseseisev töö 20 tundi.

Iseseisva töö puhul őppija (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks) iga

teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid :

info hankimine, andmine ja vastuvőtmine;

oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine;

sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine vői neist jutustamine;

igapäevaelu-, töö- vői teenindusalase probleemi lahendamine,kuulab audiomaterjali, teeb teste jm.

 Hindamismeetodiks on  őpimapp, milles  esitatakse ka kodus täidetud töölehed.

Koolitus toimub 2 X 3 korda nädalas ŕ 2-3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4-7 kuud.

 

 

 

 

 

 

1.Keskkond, kohad, loodus, ilm

Őppija oskab

▪selgitada oma vaateid keskkonna reostuse ja -kaitse teemadel.

▪hankida infot piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, samuti looduse, keskkonnakaitse, ilmaolude jms kohta ning kőnealust infot jagada;

▪ kirjeldada oma kodukohta, selle loodust ja vaatamisväärsusi;

jutustada  oluliste paikade geograafilistest ja kultuurilistest iseärasustest ning selgitada suhtumist neisse;

▪kirjeldada olusid, ilmastikku, kliimat, kohalikule aastaajale tüüpilist vői konkreetse ajahetke ilma; küsida teed ja juhatada seda;

▪aru saada ilmateatest nii suuliselt kui kirjalikult;

▪lugeda kaarte, skeeme, infovoldikuid jms.

15+6 ak.t.

 

2. Transport ja  reisimine

Őppija oskab

▪vestelda kliendiga teenusega seotud teemadel ja anda vajadusel soovitusi;

▪vastata kliendi kaebustele, k.a kirjalikult ja nőuetekohaselt toimima.

kirjeldada sőiduki rikkeid ja kutsuma abi;

▪vestelda teenindajaga teenusega seotud teemadel ja küsida vajadusel soovitusi;

▪suhelda vajadusel politsei ja liikluskindlustusega;

 ▪esitada teenuse kvaliteedi kohta kaebust, k.a kirjalikult.

16+7ak.t.

 

2.Enesetunne ja tervis

 

Őppija oskab

▪vestelda ja väidelda ning esitada küsimusi tervise ja enesetunde teemadel;

▪kirjeldada őnnetusjuhtumit, taotleda arstiabi ning kindlustustoetust, vőimalusel esitada lisateavet;

▪esitada ja pőhjendada oma tervist ja tervishoidu puudutavaid vaateid;

 ▪pöörduda oma tervise asjus arsti poole ja kirjeldada talle oma häda.

15+7 ak.t.

 Kokku: 70 
(50+20 ak.t.)
 5. Lõputest
  4 ak.t.

 

 

 

 

 

 

7.Őppekeskkonna kirjeldus

Ôppetööks rendime ruume

•Jőhvi Vene Pőhikoolis, Narva mnt.16

•Sillamäe Gümnaasiumis, Viru pst. 26                  

•Sillamäe Eesti Pőhikoolis, Tškalovi tn.21

Őppeklassid asuvad bussipeatusest 2-5 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Őppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt hästi varustatud őppeklassid.Koolitusruumis on olemas őppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid őppejőu  jaoks, dataprojektorid,  magnettahvel,markerid,CD-mängija,őppematerjalid,Koolitusruumid, őppetehnika  ja őppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nőuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks.

8. Őppematerjalide loend

Pőhiőpik : EESTI KEELE ŐPIK B1, B2 + CD.Mare Kitsnik.2012

Kasik 2007a = Reet Kasik. Sissejuhatus tekstiőpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kerge 2001 = Krista Kerge. Eesti süntaks keeleőppe praktikule: käsiraamat. Tallinn: TEA kirjastus.

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: EeHausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia Rőigas, Ülle Türk. Keeleoskuse mőőtmine. Käsiraamat. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn: TEA kirjastus.sti Keele sihtasutus.

Keel selgeks! Eesti keele őpik täiskasvanutele.Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik.2012.

VENE-EESTI SELETAV SŐNARAAMAT. TEA KIRJASTUS, TALLINN 2001,

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-őppe keskkonnas:                ,  http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  őppematerjalide kuulamine.Őppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/keskkonda sőnastikke kasutamisel.

9.Nőuded őpingute lőpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

 

B2- taseme test pőhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal.

Őpingute lőpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ningB2  testide vähemalt 70% sooritamine.Tuleb sooritada lőputest ja suuline vestlus  vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetod: 1.Kirjalik test (hőlmab kőiki läbitud teemasid)

                              2.Suuline vestlus  

Hindamiskriteeriumid:Hindamisel lähtume B2testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid .

Keelekursusel osalemise vői selle läbimise kohta väljastatakse őppijale tőend (kui koolituse käigus ei hinnatud őpiväljundite saavutatust vői kui ei saavutatud kőiki őppekava lőpetamiseks nőutud őpiväljundeid) vői tunnistus (kui őpiväljundeid hinnati ja őppija saavutas kőik őppekava lőpetamiseks nőutud väljundid).